Hertz Freerider regler og vilkår for dig, der kører i vores biler


Regler for anvendelse af Hertz udlejningsbiler

Bilen skal altid køres direkte fra og til det angivne sted. For at en anden person skal have lov til at køre bilen, kræves der accept heraf fra Hertz. Det er dit ansvar, at personen, som kører bilen, har ret til dette. Hvis bilen køres, af andre end personen som står på lejekontrakten, dækker forsikringen ikke.


Du må ikke leje bilen ud til en anden person. Det er ikke tilladt at anvende bilen til transport af personer eller gods mod betaling. Du må ikke bruge bilen til at trække, skubbe eller flytte et andet køretøj.


Der skal altid være en kopi af lejekontrakten i bilen, og den skal på anmodning vises til politi, told eller andre personer, som handler i Hertz Biludlejnings interesse.


Hertz skal sørge for, at bilen er klar på det aftalte tidspunkt og har ansvaret for, at den er i funktionsdygtig og lovlig stand.


Kørsel af bilen

Du har ansvaret for, at bilen forbliver i funktionsdygtig og lovlig stand. Hvis du ikke opfylder dette krav, har Hertz ret til at ophæve aftalen.


Foranstaltninger ved fejl, skade eller tyveri og Hertz Biludlejnings ansvar

Hvis der opstår fejl eller skade på bilen under udlejningen skal du straks informere Hertz Biludlejning herom. Dette gælder også ved tyveri. Hertz vil derefter informere dig om, hvad du skal gøre – fx anmelde skaden, politianmeldelse, skadesbesigtigelse osv. Det er dit ansvar straks at sende en skadesanmeldelse/politianmeldelse til Hertz. Hvis du undlader at udføre anviste handlinger, er du ansvarlig overfor Hertz for eventuelt forvoldte skader. Du skal altid kontakte Hertz’ vejhjælp eller den udpegede person til at vurdere reparationen eller udskiftningen af reservedele i løbet af lejeperioden.


Reparationsomkostninger godtgøres af Hertz, medmindre du skal dække omkostningerne (se information om erstatningsansvar nedenfor). For at få erstatning skal du fremvise kvittering for dine udgifter. Udskiftede ødelagte dele skal indsendes/overgives til Hertz, når lejemålet er slut.


Dit ansvar ved overtrædelse af trafik- og/eller parkeringsregler

Du er ansvarlig overfor Hertz for udgifter som følge af overtrædelse af trafik- eller parkeringsregler, der påvirker Hertz i egenskaben af bilens ejer. Dette gælder ikke, hvis overtrædelsen er forårsaget af fejl på bilen, som du ikke var klar over.


Hvis du ikke betaler eventuelle bøder eller gebyrer til tiden, og Hertz som bilejere skal betale dem, har Hertz ret til - i tillæg til bøden eller afgiften – at fakturere dig et administrationsgebyr på kr. 300 inkl. moms pr. overtrædelse.


Dit ansvar og din erstatningspligt ved skade på eller tab af bilen

Du er ansvarlig overfor Hertz for, at bilen ikke skades eller forsvinder i lejeperioden. Du er ansvarsfri for skader eller tab, der skyldes fejl eller mangler på udlejningsbilen. Du er forpligtet til at læse i vognmappen, som er i alle biler.


Du skal betale erstatning til Hertz for skader, som du er ansvarlig for, som følger:


  • Bilskadekr. 5.000
  • Trafikskadekr. 5.000
  • Tyverikr. 5.000
  • Brandskadekr. 5.000
  • Glasskadekr. 5.000
  • Skader, egen forsømmelighed. Ingen øvre grænse. Du betaler de faktiske omkostninger som er forbundet med skaden.

I tilfælde af tyveri eller anden begivenhed, som betyder, at bilen ikke kan returneres til det aftalte sted, dækker forsikringen ikke, hvis du ikke kan returnere bilnøglerne uden forsinkelse.


For at forsikringen skal dække, skal du opfylde de almindelige forpligtelser i tilfælde af skader - for eksempel straks at skadesanmelde til Hertz.


Ved parkeringsskader, og/eller hvis andre bilister kører væk, og ved tyveri, kræves en politirapport og - hvis muligt - vidneforklaringer.


Du er ansvarlig for at besigtige bilen og sammen med Hertz’ personale kontrollere, at eventuelle skader registreres på køretøjet skadeskort.


Hvis der opstår skader på grund af forkert betjening/kørsel eller forsømmelse, er du ansvarlig for at betale omkostningerne direkte til skadeslidte.


Forsikringen dækker ikke ved skader forårsaget af uagtsomhed eller skødesløshed, såsom skødesløst lastet bil, ødelagt eller beskadiget inventar, forkert tankning, rygning i bilen og lignende. Punktering eller skader forårsaget af, at bilen løber tør for brændstof, dækkes heller ikke af forsikringen.


Begrænsning af skade

Det er både dit og Hertz’ ansvar at foretage rimelige foranstaltninger for at begrænse eventuelle skader. Gør du ikke det, kommer du selv til at betale den tilsvarende del af omkostningerne.


Forsikringerne dækker kun, hvis du har opfyldt dine forpligtelser i henhold til lejekontrakten.


Returnering af bilen

Du skal returnere bilen til den aftalte tid og på det aftalte sted. Returneringen skal finde sted indenfor Hertz kontorets normale åbningstid eller, hvis udlejningskontoret er lukket, i nøgleboksen. Hvis du ikke returnerer bilen i henhold til kontrakten, skal du erstatte Hertz for de omkostninger, der var nødvendige for at få bilen transporteret til det aktuelle udlejningskontor.


Du skal også betale for ekstra billeje ved forsinket returnering, hvis dette ikke relaterer sig til udlejers ansvar. Hvis bilen ved returneringen er forsømt eller beskidt, udover hvad der skyldes normal brug, har Hertz ret til at opkræve et rimeligt beløb for rengøring af bilen.


Det er forbudt at bruge bilen efter kontraktens udløb.


Hertz Biludlejnings ophævning af kontrakten

Hertz har ret til at ophæve aftalen, hvis:


a) lejeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser til Hertz Biludlejning og ikke betaler inden for rimelig tid efter, at udlejeren minder ham eller hende om dette

b) bilen udsættes for unormal kørsel eller køres uforsvarligt, således at der er stor risiko for værdiforingelse

c) du ignorerer bestemmelserne i denne aftale

d) du uden Hertz Biludlejnings skriftlige tilladelse kører eller forsøger at køre bilen ud af Danmark


Hvis Hertz ophæver kontrakten, har Hertz ret til at træffe foranstaltninger for at få bilen tilbage. Det betyder, at politi/toldvæsen eller en anden person, der handler i Hertz’ interesse, har ret til at overtage, beholde og opbevare bilen. Du er ansvarlig for alle omkostninger, Hertz får, hvis du ulovligt kørte eller forsøgte at køre bilen udenfor Danmark eller de lande, Hertz skriftligt har godkendt. Skulle der opstå driftsstop på grund af bilskade eller beskadigelse af vejene, der gør det umuligt at fortsætte rejsen, eller hvis køretøjet er stjålet, ophører aftalen med at gælde, efter at du har kontaktet Hertz og ved tyveri anmeldt det til politiet.


Dine personlige oplysninger

Hertz opbevarer dine personlige oplysninger i et edb-register med henblik på at opfylde sine forpligtelser og udøve sine rettigheder i henhold til lejekontrakten.


De personlige oplysninger, som opbevares, er navn, personnr., kørekort, adresse, telefonnr. og e-mail. Hertil kommer registrerede data på billeje, kilometertal, priser og vilkår samt meget mere. Dine personlige oplysninger bruges udelukkende i udlejningsøjemed, og oplysningerne videregives ikke til andre. Data gemmes i 36 måneder efter, at lejemålet sluttede.


Du har til enhver tid ret til at anmode om korrektion af eventuelle ændringer eller ukorrekte oplysninger.